Enligt bevarade protokoll bildades Horndals Schackklubb i januari 1923 och den första styrelsen bestod av följande personer: Ordförande Artur Nilsson, Sekreterare Edvin Johansson, kassor Birger Eriksson samt Erik Hedblad. Man torde kunna utgå ifrån att det var dessa som även togo själva initiativet till bildandet av klubben. Artur Nilsson utförde många förtjänstfulla insatser inom föreningslivet i Horndal. Har kan bland annat nämnas att han var en av de drivande krafterna när det gällde att bygga en ny idrottsplan i Horndal. Intresset för schack var också på den tiden mycket stort här i Horndal och klubben hade redan vid starten 22 medlemmar, Över sommarmånaderna låg klubben i lagervall, men när säsongen kom befanns intresset svalnat ganska betydligt. En del av den föregående styrelsen hade tröttnat, en del avflyttat från orten. Några medlemmar med J Andersson i spetsen började dock agitera för sammankallande av ett årsmöte och detta kom även till stånd den 30 nov 1923. Man beslutade att ej lägga ned klubben, utan en styrelse utsågs. bestående av fem ledamöter: Ordförande Henrik Carlsson, vice ordförande Folke Eriksson, sekreterare Yngve Lund, vice sekreterare Fritz Pettersson, kassör A Dahl och materialförvaltare J Andersson. Mötet beslutade att godkänna följande förslag till stadgar och årsavgiften bestämdes till en krona.

Stadgar för Horndals Schackklubb

§ 1.
Schackklubbens ändamål är att bilda en föreningspunkt för älskare av schackspelet, att befrämja ökad insikt i och färdighet i detta spel samt att utbreda intresset, därför inom klubben får intet annat spel förekomma.

§ 2.
Klubbens angelägenheter handhaves även styrelse på fem personer. En ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassaförvaltare, och en materialförvaltare.

§ 3.
a) varje välkänd person kan efter anmälan hos styrelsen och efter dess beprövande vinna inträde i klubben.
b) utomstående äga ej utan styrelsens medgivande tillträde till klubbens sammanträden.

§ 4.
1. Styrelsen äger att utan klubbens hörande för varje särskilt fall besluta om ordnandet av klubbens angelägenheter.
2. I frågor, som röra
a) ändring av stadgar,
b) uteslutande av medlem,därest sådant skulle ifrågkomma,
c)bestämmande av årsavgifter och tilläggsavgifter samt
d) invaljande av hedersmedledamöter åligger det dock styrelsen att först på allmän sammankomst inhämta klubbens beslut.

§ 5
Till hedersledamöter kunna inväljas de, som särskilt gjort sig förtjänta inom klubben.

§ 6.
Spelsäsong raknas från den 1 oktober till den 1 oktober. Klubben håller sitt årsmöte under loppet av oktober månad, da sekreteraren avgiver årsberättelse över klubbens verksamhet under det gångna året. Dessutom föredrages revisionsberattelse samt väljes styrelse och två revisorer.

§ 7.
Tillägg till eller ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årssammanträde.

§ 8.
Klubbens ledamöter hava att rätta sig efter de ordningsföreskrifter, som styrelsen utfärdar.

§ 9.
I händelse av upplösning, skall tillgångarna förvaras hos den som upplåtit rum, till ny schackklubb bildats och gör anspråk därpå.


Styrelsen var överens om att medtaga egna schackspel till spelkvällarna. Klubben skulle sedan inköp på egna spel av de medel som erhölls genom avgifter.
Enligt kassaboken hade klubbens räkenskaper under verksamhetsåret 1923 omslutit kronor 88:25
Vid möte den 14 december 1923 föreslog J Andersson att klubben skulle anskaffa marken åt medlemmarna. H Carlsson fick i uppdrag att höra efter med gravör Soderkvist till vilket pris han kunde göra ca 20 stycken. Allan Lindvall, Sune Rosell, A Svensson och A Vidmark, vilka begärt inträde i klubben beviljades inträde.

Den första schackmatchen spelades annandag påsk 1924. Då Axel Åkerblom från Avesta spelade en simultanföreställning på Nya Hotellet i Horndal. H Carlsson hälsade Åkerblom välkommen, varefter föreställningen började. följande spelare deltogo: Frits Pettersson, Oskar Andersson, Yngve Lund,
Folke Eriksson, Johan Andersson, A Vidmark Allan Lindvall, Sigvard Jonsson, A Dahl, Sune Rosell, Arne Karlström, Folke Lundkvist och Martin Eriksson. Den första matchen som började klockan två och fortfor till klockan halv åtta på kvällen, därför blev det ej någon tid över för diskussion över problem och partier som var ämnat.